Υψηλός σχεδιασμός, δημιουργικότητα και πρωτοποριακές ιδέες είναι τα εργαλεία μας για να δώσουν στο προφίλ της επιχείρησής σας ή στο προϊόν σας, ιστορία και αναγνωρισιμότητα.

High standard design, creativity and trendsetting ideas functionally define the profile of your company or / product, to the history and recognizability.


Εταιρική Ταυτότητα
Η Εταιρική ταυτότητα είναι το πιο σημαντικό γιατί καλούμαστε να κατανοήσουμε και να συνδυάσουμε την προσωπικότητά σας με τον πελάτη σας. Από το εταιρικό σήμα και όλη την οπτική επικοινωνία της εταιρίας σας δημιουργούμε με πάθος για να εξασφαλίσουμε την άψογη εικόνα σας.

Brand Identity
Corporate identity is the most important because we need to understand and combine your personality with your client. From the corporate brand and all your company’s visual communication we create with passion to ensure your exceptional image.


Συσκευασία
Σχεδιάζουμε συσκευασίες που να ξεχωρίζουν στο ράφι, για να δεθούν συναισθηματικά με τους καταναλωτές σας και να του προκαλέσουν την επιθυμία να αγοράσει. H συσκευασία επικοινωνεί, ενεργοποιεί τις αισθήσεις, μιλά στον καταναλωτή και δημιουργεί την ιστορία του προϊόντος. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας όταν ξεκινάμε μια νέα συσκευασία και το κάνουμε με ειλικρίνεια. 

Packaging Design
We design packagings that stands out on the shelf, to engage emotionally with your consumers and cause the desire to buy. Packaging communicates, activates the senses, speaks to the consumer and creates the history of the product. This is our philosophy when we start a new packaging project and we do it honestly.


  • Logo design
  • Corporate Identity
  • Brochures
  • Catalogues
  • Posters
  • Flyers
  • Print / Online Advertising
  • Packaging design
  • Photography (gallery)
  • Web design